• $2.99

Publisher Description

बीजासारखेरुजाआणिवृक्षासारखेव्हा.थेंबासारखे,लाटेसारखेमिसळूनजाआणिसागरासारखेव्हा.बुडूनजा!विरूनजा!मिसळूनजा.आत्मसरोवरात,सर्वस्वानंएकरूपहोऊनजा;म्हणजेतुम्हीमहासागरव्हाल!विशालव्हाल!मगतुम्हालाकुठलीचसीमानाही,कुठलंचदु:खनाही,वेदनानाहीमगतुम्हीदीनवाणेनाही,दरिद्रीनाही.मगतुम्हीअसालसमृद्धसंपन्न,सम्राट.परमेश्वराचीसगळीरूपंतुमचीआहेत.मगतुम्ही‘तुम्ही’नाही;तुम्हीपरमेश्वरआहात!

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2010
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
196
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.3
MB

More Books by OSHO

2016
2016
2016
2016
2020
2016