SHREE GAJANAN DARSHAN

    • $5.99
    • $5.99

Publisher Description

‘श्रीगजाननदर्शन’हेविख्यातलेखकभा.द.खेरयांनीओघवत्याभाषेतलिहिलेलेसंतचरित्र.संतकवीदासगणूयांनीलिहिलेल्या‘श्रीगजाननविजय’याएकवीसअध्यायांच्यापोथीतीलगजाननमहाराजांच्याचरित्राचेत्यानीसंक्षेपानेगद्यरूपातविवरणकेलेआहे.प्रसंगानुरूपमहाराजांनीकेलेल्याचमत्काराचेवर्णनपोथीतवाचायलामिळते.(स्वत:लेखकांनामहाराजांचीप्रचितीआलीआहे.)अनेकभक्तश्रद्धेनेनित्यनियमानेपोथीचेपारायणकरतात.महाराजांचीउपासनाकरणार्याच्यासंकटकाळीधावघेऊनसंकटमुक्तकरतात,असाभाविकांचाअनुभवआहे.अनेकांनावेगवेगळ्यारूपांतदर्शनदेऊनत्यांनीमार्गदर्शनकेलेआहे.प्रस्तुतग्रंथातचमत्कारांचेशास्त्रीयविश्लेषणकरणारालेखआहे.त्यातजगप्रसिद्धशास्त्रज्ञ-संशोधकांच्याअध्यात्मविषयावरीलविचारांचामागोवाघेण्यातआलाआहे.यापुस्तकातभाविकांनामहाराजांचेआलेलेअनुभवग्रथितकेलेआहेत,तेविस्मयचकितकरणारेआहेत.मूळपोथीतीलफलश्रुतीवरभाष्यकरणारालेखपुस्तकातसमाविष्टकेलाअसूनशेवटीनित्योपासनेसाठीमहाराजांचेमंत्रआणिस्तोत्रेदिलीआहेत.अशाग्रंथाच्यावाचनामुळेश्रद्धादृढव्हायलामदततरहोतेच,शिवायभक्तीमुळेशक्ती(आधार)प्राप्तझाल्याचाप्रत्ययआल्याशिवायराहतनाही.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2022
December 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
260
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House Pvt. Ltd.
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.9
MB

More Books by B. D. KHER

2023
2023
2022
2022
2022
2022