SOKOL GRIHO HARALO JAR

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

अनंतअडचणींचासामनाकरत,खुनाच्याधमक्यायेऊनसुद्धाअंतरातल्याआवाजालासततप्रतिसाददेत,तळमळीने,निर्भयपणानेलिहिणाऱ्यामोजक्यालेखकांपैकीएकअग्रगण्यनावम्हणजेतसलिमानासरिन.‘शोकोलग्रिहहारालोजार’हेपुस्तकउपरोक्तविधानालापुष्टीदेणारेअसेचआहे.यापुस्तकाततसलिमानेविविधविषयांचापरामर्शघेतलाआहे.अगदीअमेरिकेच्यानिवडणुकीपासूनतेफिडेलकॅस्ट्रोच्याक्यूबापासूनअंधश्रद्धांपर्यंतअनेकविषयांवरतिनेपोटतिडकीने,निर्भयतेनेरोखठोकशब्दांतस्वतःचीमतेमांडलीआहेत.त्याचबरोबरस्वतःच्याआयुष्यातीलअडचणी,अन्याय,एकाहत्तरसालच्याकटूआठवणीयांबद्दलहीलिहिलेआहे.सर्वप्रकारचीविषमतादूरहोऊनसर्वजगम्हणजेएकएकसंध,सुसंस्कृत,मानवतावादीसमाजघडावा,हीतळमळहातिच्यालिखाणाचापायाआहे.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2020
July 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
263
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
4
MB

More Books by Taslima Nasreen & MANJIRI DHAMANKAR

2008
2021
2020
2018