• $5.99

Publisher Description

``तूआमचंनेतृत्वकर.``असंम्हणूनभास्करनंआपल्याहातातीलमशालसुमीताच्याहातीदिली.गांधीग्राममध्येप्रवेशकरता-करतातिच्याहातातलाकंदीलआपल्याहातातघेतला.त्याच्यामनातआलंकी,आपल्याओळखीचीसुमीताहीनव्हे...प्रथमआपल्यालागावच्यासडकेवरदिसली,तीहीनव्हे...त्याजुन्यादेवळाबाहेरपडताचथोडीअधिकशहाणीझालेली,तीहीनव्हेच...हिच्यातनेमकाकोणताबदलझालेलाआहे,हेत्यालासांगतायेतनव्हतं;पणआत्ताचीसुमीताहीनवीहोती,एकचमत्कारहोता.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1970
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
348
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3.6
MB

More Books by Vyankatesh Madgulkar