SWAMI

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

महाराष्ट्रातल्याजनतेलाजिनेमंत्रमुग्धकेले,अशीमराठीसारस्वतातीलअजरामरसाहित्यकृती.रणजितदेसाई:मराठीसाहित्यालासमृद्धकरणारेथोरसाहित्यिक.१९४६साली`भैरव`याकथेलालघुकथास्पर्धेतवाचकांकडूनएकमुखानेपहिलेपारितोषिक.१९५२मध्ये`रुपमहाल`हापहिलाकथासंग्रहप्रकाशित.त्यानंतरसातत्यानेकथालेखन.ग्रामीणजीवनावरीलवऐतिहासिकव्यक्तिरेखांवरीललेखनअधिकरसरशीत.`स्वामी`लासाहित्यअकादमीपुरस्कारप्राप्त.मराठीमध्येअतिशयलोकप्रियअसलेलीवरसिकमान्यतापावलेलीरणजितदेसाईयांचीकादंबरी.थोरलेमाधवरावपेशवेयांचेराजकीयजीवन,कर्तृत्वआणित्यांचेवैयक्तिककरुणगंभीरजीवनयाचेअतिशयउदात्तवप्रभावीचित्रणस्वामीतकेलेलेआहे.इतिहासआणिसाहित्यह्याचेएवढेउर्जस्वलनिरोमहर्षकरसायनमराठीभाषेतआजतागायतकोणीनिर्माणकरूशकलेलेनाही.कादंबरीतीलअतिशयउठावदारआणिकलात्मकव्यक्तिरेखाआहेत,माधवराव,रमाबाईआणिराघोबादादायांच्या.सद्गुणीआणितेजस्वीकर्तव्यदक्षमाधवराव,स्वार्थी,भोळसट,राजद्रोहीराघोबाआणिसोशिक,त्यागी,साध्वीरमाबाईयातिन्हीचरित्ररेखावाचकांच्यामनांवरविलक्षणपरिणामकरतात.थोरल्यामाधवरावपेशव्यांचीहीचरित्रगंगावाचतानाकरुणेनेमनभरूनयेते.उदात्ततेनेभारावूनजातेआणिपूर्वजांच्याअभिमानानेमानताठहीहोते.स्वामीवाचूनवाचकदिपूनजातो.दिग्मूढहोतो.इतिहासआणिललितकृतीयादृष्टींनीरसोत्कटअसलेलीशोकात्मिककादंबरी.

GENRE
History
RELEASED
1934
October 15
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
436
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3.6
MB

More Books by RANJEET, DESAI

1968
1981
2018
2017
2017
2017