• $3.99

Publisher Description

सर्वाधिकखपअसणाऱ्या‘दडान्सऑफअँगर’च्यालेखिकेनं‘दडान्सऑफइंटीमसी’यापुस्तकातचांगलेनातेसंबंधदृढकरण्यासाठीआणिबिघडलेल्यानातेसंबंधांतसुधारणाव्हावीयासाठीकोणतीछोटीछोटीपावलेउचलावीतयाचेविवेचनकेलेआहे.सख्यत्वाचेनातेसंबंध,ज्यातकाहीकारणामुळेदुरावा,तीव्रताकिंवादु:खयामुळेबाधायेतअसते.त्यांचेसूक्ष्मनिरीक्षणकरून,त्याआपल्याला‘स्व’चीदृढजाणीवप्राप्तकरण्यासाठीआणिइतरांशीसख्यत्वाचीजवळीकसाधण्यासाठीनेमकेकोणतेबदलकरावेत,याचीमाहितीदेतात.स्पष्टसल्लाआणिउपचारार्थींचीठळकउदाहरणेयांच्यासाहाय्यानेडॉ.लर्नरनीसख्यत्वाच्यानातेसंबंधांविषयीचेएकभरीवआणिउपयोगीअसेपुस्तकस्त्री-पुरुषांच्याहातीठेवलेआहे.याहूनचांगलेपुस्तकअसूशकणारनाही.

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2017
November 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
240
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3.2
MB

More Books by Harriet Lerner