• $2.99

Publisher Description

तुरुंगातीलकैदीस्त्रियाआणिजीवंतपणीचनरकयातनाभोगणारीत्यांचीमुलंयांच्याकल्पनातीलआयुष्याचंअक्षरश:चित्र...भारतीयतुरुंगातराहणाऱ्याआयावत्यांच्यामुलांनाज्याव्यथांचाववेदनेचासामनाकरावालागतोत्याचीहीकहाणीआहे.लेखकानेदेशभरातीलअसंख्यतुरुंगांनाव्यक्तिश:भेटदेऊनतिथेजीवनकंठणाऱ्याअनेककैदीस्त्रियावत्यांच्यामुलांशीसंवादसाधला.तुरुंगातीलकैद्यांच्यामुलाखतीप्रमाणेचतिथेप्रत्यक्षकामकरणारेसमाजसेवक,तुरुंगाधिकारीआणिवकीलयांच्यामुलाखतीहीरोमांचकारीआहेत.तुरुंगातीलपरिस्थिती,असुरक्षितता,कैदीस्त्रियांचीवमुलांचीधडपड,आनंद,आशाआणिस्वप्नेयाचेचित्रणयापुस्तकातआढळते.पुस्तकवाचतानाएकावेगळ्याभावनिककल्लोळाचाअनुभववाचकालायेईल.आपल्याहळुवार,नाजूकवक्वचितनर्मविनोदाचीझालरअसलेल्याशौलीतलेखकवाचकालायाएकाप्रवासालाआपल्यासोबतघेऊनजातो.पुस्तकवाचूनठेवतानावाचकांच्याहृदयातकळआणिडोळ्यातअश्रूउभेराहतात.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2012
October 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
271
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.4
MB