UTTAM SMRUTICHA KANMANTRA UTTAM SMRUTICHA KANMANTRA

UTTAM SMRUTICHA KANMANTRA

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

काहीकाहीमाणसांचीस्मृतीइतकीविलक्षणअसते,कीतीमोठमोठ्याकवितानअडखळताघडाघडम्हणूशकतात;किंवावेगवेगळेतपशील,आकडे,नावंत्यांच्याअगदीचपखललक्षातराहतात.यामाणसांचातुम्हांलाहेवावाटतोका?आपलीहीस्मृतीचांगलीअसावी,सगळ्यागोष्टीआपल्याअगदीछान,दीर्घकाळआणिस्पष्टस्मरणातराहाव्यात,असंतुम्हांलाहीवाटतंका?यापुस्तकाततुमचीस्मरणशक्तीसुधारण्यासाठीउपयुक्तठरणायाअशाकाहीझटपट,पणहमखासपद्धतींचाकानमंत्रसांगितलेलाआहे.माणसालाजीवनातज्यागोष्टीस्मरणातठेवणंआवश्यकअसतं,त्यास्मरणातठेवण्यासाठीआणिस्मृतीलासर्वोत्तमप्रशिक्षणदेण्यासाठीयापद्धतीहमखासयशस्वीठरतात.वाईटकिंवाकमकुवतस्मृतीनावाचीचीजचअस्तित्वातनसते,याविश्वासाच्यापायावरहेपुस्तकआधारलेलंआहे.अनेकलोकआपल्यास्मृतीलादोषदेतात;परंतुत्यांचीस्मृतीवाईटनसते,तरतिलायोग्यप्रशिक्षणदिलंगेलेलंनसतं,हेत्याचंमूळकारणआहे.अनंतपैज्यांनाआपणपैकाकाम्हणूनओळखतो,त्यांनीआपल्या‘अमरचित्रकथा’याहास्यकथामालिकेतूनआपल्यादेशातीलअनेकप्राचीनदंतकथाजिवंतकेल्याआणिमुलंआणिपालकदोघांनाहीमंत्रमुग्धकेलं.व्यक्तिमत्त्वविकासालाप्रेरणादेणारंलेखनकरणारेलेखकम्हणूनहीयांचीख्यातीआहे.‘यशाचाकानमंत्र’आणि‘आत्मविश्वासाचाकानमंत्र’हीयाचमालिकेतीलत्यांचीपुस्तकंहीसंग्राह्यआहेत.

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2000
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
20
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.1
MB

More Books by ANANT PAI

APLYA MULANCHYA YASHASWITECHA KANMANTRA APLYA MULANCHYA YASHASWITECHA KANMANTRA
2004
YASHACHA KANMANTRA YASHACHA KANMANTRA
2000
AATMVISHWASACHA KANMANTRA AATMVISHWASACHA KANMANTRA
1996