• $2.99

Publisher Description

वाळू्च्याकिल्ल्याचंअस्तित्वकेवळक्षणभंगूरअसतं,पणएकाचिमुरडीसाठीतेशाश्वतठरविण्याचीधडपडकरावीलागते....हणमंताचंवागणंहेकेवळवेडसरपणानाही,तरतेएकक्रौर्यआहे....अनिकेतलाकळूनचुकलंकी,आताकाहीघडणारनाही;आषाढ,श्रावण,आश्विन,कार्तिक...सगळंसारखंच....पहिलवानगड्यांनाहीनजुमानणार्याएकाखोंडापुढेतेरावर्षांचीलिलूधिटाईनंउभीराहिली,त्यादोघांमधलंनातंखासहोतं....एकाराजालाव्याधिमुक्तीसाठीवैद्याच्याऔषधांपेक्षाएक‘धक्का’रामबाणउपायठरला...’वाळूच्याकिल्ल्या’सारखाअसणारामानवीभावभावनांचाहाबंध...आपल्यासजगलेखणीतून‘तात्यांनी’साकारलाआहे.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2000
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
91
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
884
KB

More Books by Vyankatesh Madgulkar