VIDNYAN GAMATI

    • $1.99
    • $1.99

Publisher Description

विज्ञानाबद्दलकुतूहलजागृतकरणेहायापुस्तकाचाहेतूआहे.यापुस्तकातलेप्रयोगलहानमुलांनाकरतायेतीलअसेचआहेत.त्यांतल्याउपकरणांसाठीकुठल्याहीप्रयोगशाळेतजाण्याचीगरजनाही.तीघरातचसापडतील.यांतलेप्रयोगअतिशयसोपेआहेत.विज्ञानातलेमूलभूतनियमसमजूनघेण्यासाठीयांचाउपयोगहोईल.

GENRE
Science & Nature
RELEASED
2017
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
28
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.1
MB

More Books by ARUN MANDE