VIDNYANATIL RANJAKATA

    • $1.99
    • $1.99

Publisher Description

काहीमुलांनाविज्ञानहाकंटाळवाणाकिंवारुक्षविषयवाटतो;पणअशामुलांनासोप्याभाषेत,सप्रयोगविज्ञानातीलगमतीसांगितल्यातरत्यांनाहीविज्ञानआवडूलागेलआणिजीमुलंविज्ञानप्रेमीआहेतत्यांनाहीआवडतीलअशाप्रयोगांचीसचित्रमाहितीदेणारंपुस्तकआहे‘विज्ञानातीलरंजकता.’विज्ञानातीलरंजकप्रयोगांचीमाहितीदेणारंहेपुस्तकआहे.डोलणाराससा,जादूचीचकती,डोलणाराविदूषक,लपणाराउंदीर,उडणारेबूच,अखंडफिरणारेचुंबकअसेमुलांनाआवडणारेप्रयोगयापुस्तकातअंतर्भूतकेलेआहेत.खरंसाबणाचेकार्यसारखाप्रयोगअसोकिंवाचुंबकसुईचा,विद्युतजनरेटरचाप्रयोगअसोकिंवाआद्र्रतामापकयंत्राचा,हेसगळेप्रयोगमुलांनाआवडणारेआणिसहजकरण्यासारखेआहेत.याप्रयोगांमध्येवैविध्यआहे.पालकांनीमुलांनाहेपुस्तकवाचायलाउद्युक्तकरावे.यातीलप्रयोगसाध्या,सोप्याभाषेतसांगितलेलेअसल्यामुळेआणिआपल्याजवळीलउपलब्धसाहित्यातूनहोतअसल्यामुळेतेप्रयोगमुलंनक्कीचकरूनपाहतील,त्यातरमतीलआणिआनंदमिळवतील.

GENRE
Science & Nature
RELEASED
2017
May 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
31
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.7
MB

More Books by D.S. ITOKAR

2012
1992
2015
2017
2016
2015