VIMUKTI

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

न्यायाचीचाडबाळगायचीतरकेवळचर्चाकरून,सोयीस्करपणेगप्पबसूनभागतनसते.दुष्पप्रवृत्तीविरुद्धकधीनाकधीलढापुकारावाचलागतो.आणिलढाईझालीकीवारहोणारच!तेझेलण्याची,प्रसंगीहोणा-याजखमासहनकरण्याचीतयारीठेवावीचलागते.प्रासंगिकफायद्यावरनजरठेवूनसर्वांनीवागायचेठरवल्याससत्यकधीचप्रस्थापितहोणारनाही!

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2009
March 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
318
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.8
MB