WE THE PEOPLE WE THE PEOPLE

WE THE PEOPLE

    • $5.99
    • $5.99

Publisher Description

माझीदृष्टीअशामाणसालाद्यावीज्यानेकधीहीसूर्योदयपाहिलेलानाही.माझेहृदयअशाव्यक्तीच्याहातीस्वाधीनकरावेज्यानेत्याच्याहृदयातदु:खझेललेआहे.त्यातरुणालादानकरावेज्यालापुढेआपलीनातवंडेखेळतआहेतहेपाहण्याइतकेदीर्घायुष्यमिळेल.माझीमूत्रपिंडेदुस-याच्याशरीरातीलविषकाढूदेत.माझीहाडेपंगूमुलालापावलेटाकण्यासमदतकरूदेतं.माझ्याशरीराचाआताजोकाहीभागराहीलत्याचेदहनकरावे.काहीदफनकरायचेअसल्यासमाझेदोषवमाझेभाऊबंदांबरोबरचेपूर्वग्रहयांनामूठमातीद्यावी.माझेप्रमादसैतानाकडेपोहोचावेत.माझाआत्मापरमेश्वरालाअर्पणकरावा.माझेस्मरणकरायचेझाल्यासजिलातुमचीआवश्यकताआहेअशाव्यक्तीशीचारगोडशब्दबोलूनकिंवातिच्यासाठीकाहीसत्कार्यकरूनतेसाधावे.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1985
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
434
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.3
MB

More Books by NANI PALKHIWALA