• $8.99

Publisher Description

"<h4>Buduj wydajne aplikacje internetowe!</h4><p>Aplikacje internetowe systematycznie wypieraj? swoje klasyczne odpowiedniki. Edytory tekstu, programy graficzne czy systemy CRM w wersji online nikogo ju? nie zaskakuj?. Coraz bardziej skomplikowane narz?dzia dost?pne za po?rednictwem przegl?darki internetowej wymagaj? od deweloperów znakomitej znajomo?ci protoko?ów HTTP, XHR, WebSocket i nie tylko. Dzi?ki tej wiedzy s? oni w stanie tworzy? wydajne aplikacje, które spe?ni? oczekiwania u?ytkowników.</p><p>Ta ksi??ka to najlepsze ?ród?o informacji po?wi?cone protoko?om internetowym. Przygotowana przez in?yniera Google’a, odpowiedzialnego za wydajno??, zawiera szereg cennych informacji, które pozwol? Ci ulepszy? Twoje w?asne aplikacje. W trakcie lektury dowiesz si?, jak osi?gn?? optymaln? wydajno?? protoko?ów TCP, UDP i TLS oraz jak wykorzysta? mo?liwo?ci sieci mobilnych 3G/4G. W kolejnych rozdzia?ach zaznajomisz si? z histori? protoko?u HTTP, poznasz jego mankamenty oraz sposoby rozwi?zywania problemów. Zorientujesz si? te? w nowo?ciach, jakie ma wprowadzi? HTTP w wersji 2.0. W ko?cu odkryjesz, co mog? Ci zaoferowa? WebSocket oraz WebRTC, a dodatkowo poznasz skuteczne techniki strumieniowania danych w sieci Internet. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego programisty tworz?cego aplikacje internetowe!</p><p>Dzi?ki tej ksi??ce:</p><ul> <li>poznasz najlepsze techniki optymalizacji ruchu w sieci</li> <li>wykorzystasz potencja? sieci bezprzewodowych oraz mobilnych</li> <li>zaznajomisz si? z histori? protoko?u HTTP i jego mankamentami</li> <li>zobaczysz, jak nawi?za? po??czenie peer-to-peer za pomoc? WebRTC</li> <li>zbudujesz wydajn? aplikacj? internetow?</li></ul><h4>Poznaj niuanse pozwalaj?ce na zbudowanie szybkiej aplikacji internetowej!</h4>"

GENRE
Computers & Internet
RELEASED
2014
May 19
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
352
Pages
PUBLISHER
Helion
SELLER
O Reilly Media, Inc.
SIZE
9.9
MB

More Books by Ilya Grigorik