• USD 2.99

Descripción de editorial

Việc chuyển hóa thân, khẩu, ý của quý vị là điều quan trọng, để thẳng tiến đến giác ngộ nếu có thể. Do đó, ít nhất là trong các buổi giảng Pháp này, quý vị hãy cố gắng hướng tâm vào việc tu tập tâm linh. Hãy cố gắng ghi nhớ bất kỳ ý nghĩa nào mà quý vị tiếp nhận được từ các buổi giảng Pháp này và nỗ lực thực hành theo đó cho thuần thục. Nghe giảng Pháp không chỉ là để trau dồi học thuật, mà mục đích chính là để thuần phục và chuyển hóa tâm. Do đó, điều quan trọng là sau khi nghe giảng Pháp, chúng ta phải đạt được kết quả là có sự chuyển hóa trong cuộc sống của mình...

It is important to transform your body, speech and mind, to attain enlightenment if you can. So, at least during the sessions of these teachings, make an attempt to turn your mind towards spiritual practice. Try to keep in mind whatever meaning you get from these teachings and make yourself familiar with it. Listening to Dharma is not just an academic pursuit. It is meant for taming and transforming the mind. So it is important that, as a result of listening to the Dharma, we should make some transformation in our lives...

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2013
diciembre 7
LENGUAJE
VI
Vietnamita
EXTENSIÓN
215
Páginas
EDITORIAL
Nguyễn Minh Tiến
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
158.2
KB

Más libros de Nguyễn Minh Tiến