Publisher Description

החייםמלאימסתורין.

האםיתכןשקייםסדרבתוךהכאוס?


האםקיימיםפתרונותלבעיותהיומיום?האםיתכןשישמשמעותאומטרהלחיים?האםיכוליםאנולדעתמדועאנוכאןולאןמועדותפנינו?מדועישבעולםסבלכהרבומוות?האםישחייםאחריהמוות?האםנוכללהיותמואריםכאןועכשיו?האםנועדנולאבדכלזהות–להפוךלחלקמהריקהגדול?האםנכוןהדברשאיןלכךתשובות?

ישנוספרעתיקשדןבכלהשאלותהקיומיות.הואנקרא״כתביהקודש״(התנ״ךוהבריתהחדשה).אךהאםהתשובותשנמצאותביןדפיואמינות?כדישתוכללהחליטעלכךבעצמך,עליךלדעתמההואבאמתאומר.

׳בשםהזה׳מקלףאתהדתמספרקדושזהונותןלסיפורהקדוםלדברבעדעצמו.תוךכדיכךמתגלהומתבהרמסרשלתקווה.חובהלקרוא.


״הבנתידבריםשמעולםלאהבנתיבעבר.

זההיהכמופסיפסשהתחברלתמונהשלמה.

פתאוםהכולהיהברור״.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
January 15
LANGUAGE
HE
Hebrew (modern)
LENGTH
376
Pages
PUBLISHER
GoodSeed International
SELLER
GoodSeed USA
SIZE
7.7
MB

More Books by John R. Cross