בשם הז‪ה‬

האם כוללים החיים יותר ממה שניתן לראות

Publisher Description

החייםמלאימסתורין.

האםיתכןשקייםסדרבתוךהכאוס?


האםקיימיםפתרונותלבעיותהיומיום?האםיתכןשישמשמעותאומטרהלחיים?האםיכוליםאנולדעתמדועאנוכאןולאןמועדותפנינו?מדועישבעולםסבלכהרבומוות?האםישחייםאחריהמוות?האםנוכללהיותמואריםכאןועכשיו?האםנועדנולאבדכלזהות–להפוךלחלקמהריקהגדול?האםנכוןהדברשאיןלכךתשובות?

ישנוספרעתיקשדןבכלהשאלותהקיומיות.הואנקרא״כתביהקודש״(התנ״ךוהבריתהחדשה).אךהאםהתשובותשנמצאותביןדפיואמינות?כדישתוכללהחליטעלכךבעצמך,עליךלדעתמההואבאמתאומר.

׳בשםהזה׳מקלףאתהדתמספרקדושזהונותןלסיפורהקדוםלדברבעדעצמו.תוךכדיכךמתגלהומתבהרמסרשלתקווה.חובהלקרוא.


״הבנתידבריםשמעולםלאהבנתיבעבר.

זההיהכמופסיפסשהתחברלתמונהשלמה.

פתאוםהכולהיהברור״.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
January 15
LANGUAGE
HE
Hebrew (modern)
LENGTH
376
Pages
PUBLISHER
GoodSeed International
SELLER
GoodSeed USA
SIZE
7.7
MB

More Books by John R. Cross

2010
2013
2009
2013
2014
2017