• $1.99

Publisher Description

मंगलग्रहबाटआएकीकप्तानकुरोकोमनोरञ्जनात्मकशैलीकोपुस्तिकाहरुरमाईलारशिक्षात्मकछन्।योकथाकठिनसमयमापृथ्वीलाईमद्दतगर्नमंगलग्रहबाटआएकीसानीबिरालीकोबारेमाछ।उनलेपृथ्वीकामानिसहरुलाईयुद्धकममनपराउनेबन्न, सबैभन्दाअसलकुराहरुरोज्नअनिप्रदूषणलाईन्यूनीकरणरअरुधेरैकुराहरुगर्नमद्दतगरिन्।योबाह्रौँरश्रृंखलाकैअन्तिमपुस्तिकाहो।उनकोकामसकिएकोछरअबउनीपृथ्वीबाटजाँदैछिन्।हामीआशागर्दछौँकितपाईंअनितपाईंकाबालबालिकाहरुलेयसबाटमजालिनुभएकोछ।
उनलेपृथ्वीछोडेपश्चातउनलेआफ्नोनिकैपुरानासाथीहरुलाईभेटिन्रउनीहरुसबैअर्कोग्रहतिरमिसनकोलागिसँगैलागे।

GENRE
Sci-Fi & Fantasy
RELEASED
2019
September 25
LANGUAGE
NE
Nepali
LENGTH
1
Page
PUBLISHER
Nick Broadhurst
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
2.8
MB

More Books by Nick Broadhurst

Other Books in This Series