• $2.99

Publisher Description

भारतआणिरशियायादोन्हीदेशातमैत्रीपूर्णसंबंधआहेत.यादोन्हीदेशातीलसंस्कृतीमध्ये,भाषेमध्येअसणारेसमानधागेशोधण्याचेकाम‘हेबंधपुराणे’याललितलेखसंग्रहातकरण्यातआलेआहे.भारत-रशियातीलमैत्रीचेप्रेमाचेहेजुनेसंबंधद्विगुणीतव्हावेत,अधिकवाढीसलागावेतयादृष्टिनेयाललितलेखांचेलिखाणझालेआहे.देशांच्यासीमातोडूनहेमाणसांच्याहृदयाशीजोडलेलेप्रेमाचेबंधअतूटआहेतहेचखरे.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2008
November 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
50
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
815.7
KB

More Books by SUNITI DESHPANDE