• $4.99

Publisher Description

Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը ծնվել է 1964 թ. Երևանում: Առաջին պատմվածքը հրապարակել է 1980 թ. «Գրական թերթում»: 2012 թ. լույս է տեսել նրա հայերեն գործերի առաջին ժողովածուն՝ «Հրապարակ նկուղ»: Սույն գիրքը նրա 2012-2017 թթ. գրված և մասամբ մամուլում հրապարակած արձակի և էսսեների հատընտիրն է:

Книга содержит прозу и эссе Геворга Тер-Габриеляна, написанные в 2012-2017 г.г. и частично опубликованные в прессе.
Геворг Тер-Габриелян родился в 1964 г. в Ереване. Его первый рассказ был опубликован в 1980 г. В 2012 г. была издана коллекция его произведений, статей, переводов и эссе, «Площадь подвал». Читатель может ознакомиться с двумя его произведениями, переведёнными на русский язык, «Синдром Ятагана» и «Кинотеатр «Безбожник», на данном сайте: http://gtergab.com/

The book contains fiction and essays by Gevorg Ter-Gabrielyan, written in 2012-2017 and partially published in the on-line media.
Gevorg Ter-Gabrielyan was born in Yerevan in 1964. He published his first short story in 1980. In 2012 a collection of his fiction and essays, “Square Cellar”, was published. The reader can find two of his works, The Yatagan Syndrome and The ‘Godless’ Movie Theater in English translation via this link: http://gtergab.com/

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2019
March 29
LANGUAGE
HY
Armenian
LENGTH
525
Pages
PUBLISHER
Yavruhrat Publishing
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
822.1
KB

More Books by Gevorg Ter-Gabrielyan