MEERECHYA PREMTEERTHAVAR

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

मीराम्हणजेभक्ती.भक्तीनेपरमात्मासाध्यकरणारेअनेकआहेतआणितरीहीमीरावेगळीआहे.का?ओशोसांगतातकीभक्तिसाराचीइतकीपारदर्शकतामीरामध्येआहे,कीहीपारदर्शकताचतिचंवेगळेपणसिद्धकरते.मीराकृष्णमयआहेहेकुणीनव्यानेसांगायलानको.पणआपणतिचीभक्तीबघूनमीरामयहोऊनजातोहेनिश्चित.भक्तिमार्गहासर्वांतकठीणमार्ग.नदिसणायापरमात्म्यावरतन,मन,भानविसरूनप्रेमकरणं,स्वत:लात्याच्यावरसोपवूनदेणंहेकठीणचआणिम्हणूनचमीराचंकृष्णासाठीकेलेलंसमर्पणअनमोलआहे.यमकजुळतंयकीनाहीयाचीविवंचनानकरताजेहृदयातूनउमटतगेलंअसंतेकाव्य,गीत,भजनआजहीआपल्याहृदयालाभिडतातआणिमीराम्हणते‘मैंतोप्रेमदीवानी’.हातिचाभाव,हीतिचीभावदशाआपल्यालाहीभारावूनटाकते.

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2010
July 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
223
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.4
MB

More Books by OSHO

2016
2020
2016
2016
2016
2016