• $2.99

Publisher Description

एकनाथबाबानंगावलेकरागतजपला.त्याच्यासारखामाणूसपुन्हाहोणारनाही,म्हणूनगावरडलं.त्यासूर्यापोटीहाशनीजन्मला...सुंद्रामाळिणीसारख्याकैकजणांचेतळतळाटत्याच्यामाथीहोतेआणितरीहीतोतेचकरीतहोता.त्याचंलक्षणखोटंहोतं.चिंचाळ्यातलीबरीदिसणारीएकबाईसोडलीनाही.कुणाच्याजमिनीव्याजातबळकावल्या.कुणाच्यामोटेचीचालतीबैलंसोडूनआणूनआपल्यागोठ्यातबांधली.कुणाच्यामळ्यातलीझाडंतोडूनतिसऱ्याच्याजागेतअरेरावीनंस्वत:चेइमलेउठविले!चिंचाळ्याचीउभीरयतत्यानंगांजली.गरीबगावनाडलं,पिडलं.बापाचीपुण्याई,ढीगभरपैका,सरकारदरबारीवजनह्यामुळंमनातूनजळणारंगावअजूनगप्पहोतं.पणअसंतेकितीदिवसगप्पराहणार?इतक्याजणांचेतळतळाटमाथ्यावरअसतानातोकितीदिवसजगणार!धनदौलत,परंपराकशीजपणार?इनामदाराच्याघराण्याचावंशवेलकसावाढणार?

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2013
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
144
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.9
MB

More Books by Vyankatesh Madgulkar