PAKALYA PAKALYA

PAKALYA

    • $1.99
    • $1.99

Publisher Description

आपणजिलाशहरीसंस्कृतीम्हणतो,तिचाअभिजातवाङ्मयाशीअभेद्यअसासंबंधअसतो,हीधारणामुळातचचुकीचीआहे.शब्दहेवाङ्मयाचेमाध्यमअसल्यामुळेरसिकतेचाशिक्षणाशीनिकटचासंबंधअसलापाहिजे,असेआपणगृहीतधरतो.पणशिक्षणअनेकदापढीकरसिकनिर्माणकरते.तंत्राचा,शास्त्राचाआणितशाचप्रकारच्याशेकडोप्रश्नांचाकाथ्याकूटकरण्यातचअशापढीकांचावेळजातो.सवयीनेत्यांनात्यातचआनंदवाटतो;पणखरीरसिकताअसल्यागोष्टीचेस्तोममाजवीतनाही.तीवाङ्मयाच्याआत्म्याकडेचधावघेते.विद्याथ्र्यांच्याठिकाणीललितवाङ्मयाचाआस्वादघेण्याचीशक्तीफारमोठ्याप्रमाणातअसते.वाङ्मयाच्याजगाशीएकरूपव्हायलालागणारीस्वैरकल्पकताहाकुमारवयालामिळालेलाएकवरआहे.मुक्तआणिअनंतअशाआकाशाच्यापोकळीतउडतजाण्यातत्यांच्यामनांनाआनंदहोतो.अशाविद्याथ्र्यांसाठीकै.वि.स.खांडेकरांनीस्वत:च्यादीडदोनशेकथांमधूनपंधराकथासाक्षेपानेनिवडूनकाढल्याआणित्यासंग्रहालाअन्वर्थकनावदिले:‘पाकळ्या’.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1980
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
119
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.2
MB

More Books by V.S. Khandekar

YAYATI YAYATI
1959
PAHILI LAT PAHILI LAT
1997
V. S. KHANDEKARANCHI KAVITA V. S. KHANDEKARANCHI KAVITA
1948
VAMAN MALHAAR JOSHI VAMAN MALHAAR JOSHI
2016
VECHALELI PHULE VECHALELI PHULE
1948
SAHITYASHILPI SAHITYASHILPI
2015