SHAPIT VAASTU SHAPIT VAASTU

SHAPIT VAASTU

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

आजूबाजूच्यापरिसरापासूनअलिप्तराहिलेला`पिंचेनप्रासाद`.सततगूढतेचंवलयपांघरूनराहिलेला...वाचकालास्वत:मधेलपेटूनघेणारीतीएक...न्यूइंग्लंडमधल्याएकागावातलीआगळीवेगळीवास्तू`पिंचेनप्रासाद.हीकेवळइमारतनाही,वीटमातीची;तरहाआहेइतिहासत्यावास्तूतराहणार्याजगावेगळ्यामाणसांचा!अनेकस्थित्यंतरातूनहीसततगूढतेचंवलयपांघरूनआजूबाजूच्यापरिसरापासूनअलिप्तराहिलेलीहीवास्तू.गदडासारखीमनंअसलेल्यायावास्तूतल्यामाणसांमध्येकधीकाळीप्रेमाचाछुपाप्रवाहवाहूलागतो.सुरुवातीपासूनचअगम्यवाटेनंजाणारीआणिसहजपणेवाचकालास्वत:मध्येलपेटूनघेणारी`शापितवास्तू.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1966
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
450
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2
MB

More Books by Shankar Patil

VAVARI SHENG VAVARI SHENG
1963
VALIV VALIV
1980
TARPHULA TARPHULA
1980
TAJMAHALMADHYE SARAPANCH TAJMAHALMADHYE SARAPANCH
1977
SHREEGANESHA SHREEGANESHA
1982
PAULVATA PAULVATA
1982